martes, 25 de enero de 2011

Configurar Modem 3g en Ubuntu

http://wiki.taringa.net/posts/linux/5428205/Tutorial-de-modem-3g-HUAWEI-E1756-ubuntu-9_04_-9_10_-10_04.html